पुतलीबजार नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, नेपाल


प्राविधिक सहायता कक्ष:
सम्पर्क नम्बर: ०१५९७००४३
इमेल: support@shangrila.com.np

Public IP 18.232.179.37